Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pobranenazwa

unia

 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 361/2014 Wójta Gminy Walim z dnia  2.04.2014r  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”
Numer projektu: POIG/8.3/2013/DŚL/264/13
Umowa o dofinansowanie: POIG.80.03.00-02-264/13-00
w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  I. Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Beneficjentów ostatecznych do Projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”.
 2. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Walim.
 3. Beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną
  do uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.
§ 3
 1. Projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” realizowany jest przez Gminę Walim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
 2. Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 300. gospodarstw domowych z terenu Gminy Walim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz prowadzenie działań koordynacyjnych w następujących jednostkach podległych:
1)        Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim
2)        Centrum Sportu i Rekreacji ul. Boczna 8a, 58-320 Walim
3)        Zespół Szkół w Walimiu ul. Boczna 8, 58-320 Walim
4)        Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 8, 58-320 Walim
5)        Szkoła Podstawowa w Jugowicach ul. Główna 34, 58-321 Jugowice
6)        Świetlica Środowiskowa w Glinnie, Glinno 45, 58-320 Walim
7)        Centrum Kultury i Turystyki ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim
8)        Muzeum Sztolni Walimskich ul. 3 Maja 26, 58-320 Walim
9)        Świetlica Wiejska w Jugowicach, Jugowice Dworzec PKP 1, 58-320 Walim
10)    Świetlica Wiejska w Olszyńcu ul. Świdnicka 4A, Olszyniec
11)    Świetlica Wiejska w Niedźwiedzicy Niedźwiedzica 33, 58-320 Walim
12)    Świetlica Wiejska w Zagórzu Śląskim ul. Główna 10, Zagórze Śląskie
13)    Wiejski Dom Kultury w Dziećmorowicach ul. Sienkiewicza 75, Dziećmorowice.
 1. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:
1)   Zarządzanie projektem
2)   Promocja i informacja
3)   Budowa infrastruktury i zakup usługi dostępu do Internetu
4)   Zakup i przekazanie komputerów beneficjentom ostatecznym oraz świadczenie wsparcia  i obsługi serwisowej
5)   Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych
6)   Prace adaptacyjne
 1. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, tel 74 84 94 348, 353, pokój nr 11.
 
II. Warunki uczestnictwa w Projekcie
§4
1.  Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać:
1)   Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych – 1 pkt,
2)   Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, (każde dziecko -1 pkt),
3)   Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (każde dziecko niepełnosprawne – 2 pkt, każda osoba dorosła – 1 pkt),
4)   Rodziny zastępcze (każde dziecko -1 pkt).
5)   Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (każda osoba -1 pkt)
6)   Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (każde dziecko -1 pkt).
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, w pierwszej kolejności zakwalifikują się do projektu osoby, które mają, co najmniej jedno dziecko, następnie będzie brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku.
2. Beneficjenci, o których mowa w § 4 pkt. 1 muszą spełniać następujące warunki:
1)   Spełniać minimum jeden z warunków określonych w § 4 pkt 1 ppkt 1-6.
2)   Posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Walim.
3)   Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.
4)   Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 III. Proces rekrutacji
§ 5
1.  Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:
1)   Pierwszy etap obejmować będzie nabór prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną składającą się m.in z pracowników Urzędu Gminy Walim, Szkół w Walimiu i Jugowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej i grupy potencjalnych Beneficjentów ostatecznych z terenu Gminy Walim, spełniających kryteria określone w § 4.
2)   Drugi etap obejmować będzie:
a)    weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych.
b)   utworzenie Listy Beneficjentów ostatecznych oraz Listy Rezerwowej.
c)    poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału
w Projekcje i podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie z Beneficjentami ostatecznymi Projektu.
 1. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 300. Beneficjentów ostatecznych – gospodarstw domowych.
 2. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Walim, rodzic lub opiekun prawny ucznia dostarczając do dnia 30.09.2014r. dokumenty rekrutacyjne stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
1)   Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),
2)   Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu osobistego,
3)   Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (załącznik nr 3 do regulaminu)
4)   Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – dot. osób niepełnosprawnych,
5)   Opinię o udzielanych stypendiach socjalnych – dot. dzieci i młodzieży z rodzin
w trudnej sytuacji materialnej (załącznik nr 4 do regulaminu),
6)   Postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – dotyczy rodzin zastępczych.
7)   Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych (załącznik nr 5 i 6 do regulaminu),
8)   Oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 7 do regulaminu),
9)   Zaświadczenie o wynikach w nauce (załącznik nr 8 do regulaminu).
 1. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy Walim, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu oraz na stronie internetowej www.bip.walim.pl i www.walim.pl
Wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego Formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie od 5.05.2014r. do 30.09.2014r. w Urzędzie Gminy Walim pokój nr 1 /sekretariat/ lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Walim.
 1. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy uzupełnić najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
 2. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 3. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie i telefonicznie.
 Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu jest Koordynator Projektu – Aleksandra Ignaszak.
IV. Proces wdrażania projektu
§ 6
Beneficjent ostateczny lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic bądź opiekun prawny podpisze umowę użyczenia, w której zobowiąże się m.in. do:
 1. nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres 5 lat liczonego od daty przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, oraz zobowiąże się do pokrywania kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy ww. zestawu komputerowego;
 2. użytkowania przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami prawa;
 3. dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów koniecznych napraw lub zakupu nowego sprzętu;
 4. niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu;
 5. udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora Projektu w celu jego serwisowania i modernizacji, udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Realizatora Projektu;
 6. uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.
 V. Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
§ 7
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Uczestnika w Projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
 3. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie.
 4. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.
 5. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta ostatecznego z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 VI. Pozostałe postanowienia
§8
 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
 2. Gmina Walim zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie.
 5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnej umowie.
 
Zał. nr 1: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. nr 2: Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 3: Oświadczenie
Zał. nr 4: Opinia o udzielonych stypendiach
Zał. nr 5: Zaświadczenie z OPS
Zał. nr 6: Zaświadczenie z OPS
Zał. nr 7: Oświadczenie o wysokości dochodów
Zał. nr 8: Zaświadczenie o wynikach w nauce

Załączniki do pobrania