OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA 

Podmiot ogłaszający nabór:

Gmina Walim,  ul. Boczna 9, 58-320 Walim

 1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), Gmina Walim ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych (podmioty inne niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1579) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- konkurs dla ZIT AW.

Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 08 maja 2018 roku przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, nr konkursu: RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18 .

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin konkursu są dostępne na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-naborze-dla-poddzialania-10-2-4-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-podstawowej-gimnazjalnej-i-ponadgimnazjalnej-konkurs-dla-zit-aw/.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów

o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 1. Cel partnerstwa

Wspólna realizacja projektu obejmującego kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, tj. wsparcie grupy ok. 100 uczniów/uczennic w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw adekwatnych do potrzeby rynku pracy, a także wsparcie grupy uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach zgodnie z dokumentacją konkursową konkursu nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18 . Jednocześnie planuje się podniesienie kompetencji/kwalifikacji kadry nauczycielskiej oraz doposażenie pracowni szkolnych. Liderem projektu będzie Gmina Walim.

Jeżeli w trakcie opracowania szczegółowych założeń projektowych obie strony dojdą do porozumienia, że należy rozszerzyć zakres działań, dopuszcza się rozszerzenie zakresu zadań we wniosku o dofinansowanie

III. Proponowany zakres zadań Partnera

 1. Realizacja zadania zarządzania, promocji, monitoringu i ewaluacji, doradztwa zawodowego, wsparcia psychoedukacyjnego, wsparcia szkoleniowego kadry nauczycielskiej zgodnego z wytycznymi i adekwatnego do potrzeb;
 2. Wspólne przygotowanie wniosku projektowego i wniesienie niezbędnej wiedzy, wynikającej z realizacji podobnych działań wpływających na osiągnięcie podobnych rezultatów wskazanych we wskaźnikach dla  konkursu RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę o partnerstwie, której zakres został wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 1. Kryteria wyboru partnera:
 2. Kryteria dostępu:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

 1. Potrafią wykazać się doświadczeniem w zarządzaniu, ewaluacji i monitoringu w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. Potrafią wykazać się doświadczeniem w przeciągu ostatnich 5-ciu lat w realizacji projektów dofinansowanych z EFS, które obejmowały w ramach działań doradztwo zawodowe (w tym tworzenie indywidualnych planów działania);
 3. Potrafią wykazać się doświadczeniem i wiedzą w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół;
 4. Potrafią wykazać się doświadczeniem i wiedzą w zakresie prowadzenia szkoleń kompetencyjnych/kwalifikacyjnych dla osób dorosłych;
 5. Nie zalega/ją z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
 6. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 7. Posiadają potencjał kadrowy i organizacyjny umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera;
 8. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony przychodami podmiotu w wysokości 400 000,00 zł średniorocznie, badany w okresie ostatnich 3 lat lub jeżeli podmiot działa krócej w okresie działania podmiotu;
 9. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez WUP.
 10. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Kryteria dodatkowe:
 2. Okres realizacji projektów dofinansowanych z EFS (maksymalnie 5 pkt.):

– do 4 lat włącznie – 1 pkt.,

– od 5 do 7 lat – 2 pkt.,

– od 8 do 10 lat – 4 pkt.,

– powyżej 10 lat – 5 pkt.

 1. Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) projektów współfinansowanych

z EFS w okresie ostatnich 5 lat zawierających doradztwo edukacyjno-zawodowe (maksymalnie 3 pkt.):

– 1 projekt – 1 pkt.;

– 2 projekty – 2 pkt.;

– powyżej 2 projektów – 3 pkt.;

 1. Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) projektów współfinansowanych

z EFS w okresie ostatnich 5 lat zawierających szkolenia kompetencyjne/kwalifikacyjnych dla osób dorosłych (maksymalnie 4 pkt. ):

– 1 projekt – 1 pkt.;

– 2 projekty – 2 pkt.;

– 3 projekty – 3 pkt.;

– powyżej 3 projektów – 4 pkt.;

 1. Wstępna koncepcja realizacji projektu opracowana przez partnera adekwatna do potrzeb,

uwzględniająca opis dyspozycyjności Partnera do działań na terenie gminy Walim:

– ilość możliwych punktów do uzyskania: 0-8

Łącznie maksymalnie 20 pkt.

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Oferta Partnera – przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu, w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia. Złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.
 2. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalega z opłacaniem podatku.
 1. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 2. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów. Wybranemu podmiotowi/podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności:

– przedmiot umowy;

– prawa i obowiązki stron;

– zakres i formę udziału Lidera i Partnera w projekcie;

– sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;

– sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy.

 1. Termin, miejsce i sposób składania oferty.
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 3. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 5. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

Ofertę należy dostarczyć do  Urzędu Gminy w Walimiu w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-321 Walim do dnia 18 czerwca 2018 roku z dopiskiem na kopercie: „Otwarty nabór partnera projektu w ramach konkursu RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18” Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Walim. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

Elżbieta Maluha, tel. 603328829, infomat@autograf.pl

VII. Dodatkowe informacje.

Decyzja o rozstrzygnięciu niniejszego naboru jest ostateczna. Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie internetowej www.walim.pl. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Ogłaszającego i skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

– negocjowania warunków realizacji partnerstwa,

– rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów,

– unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.

Walim, dnia 28 maja 2018 roku